Sutra & Mantra
     
 
Sutra & Mantra - Sutra
  Ksitigarbha Bodhisattva (1)  
 

Di  Zang  Pu  Sa  Ben  Yuan  Jing

Ti  Can  Bu  Sa  Pen  Yuen  Cin
(Ksitigarbha Bodhisattva Purva Pranidhana Sutra)

Na  Mo  Ben  Shi  Shi  Jia  Mou  Ni  Fo
(3x)
Na Mo Pen Shi Shi Cia Mo Ni Fo
(Berlindunglah pada Guru Utama Sakyamuni Buddha )

Kai  Jing  JI
:
Gai Cin Ci :
(Gatha Pembukaan Sutra)

Wu  Shang  Shen  Shen  Wei  Miao  Fa . Bai  Qian  Wan  Jie  Nan  Zao  Yu . 
無 上 甚 深 微 妙 法 . 百 千 萬 劫 難 遭 遇 .
U  San  Sen  Sen  Wei  Miao  Fa  .   Pai  Jien  Wan  Cie  Nan  Cao  I  .
(Dharma dengan nuansa mulia mendalam tiada tara, Kesempatan langka berjuta-juta kalpa)

Wo  Jin  Jian  Wen  De  Shou  Chi . Yuan  Jie  Ru  Lai  Zhen  Shi  Yi .
我 今 見 聞 得 受 持 . 願 解 如 來 真 實 義 .
Wo  Cin  Cien  Wen  Te  Sou  Chi  .  Yuen  Cie  Ru  Lai  Cen  Shi  I  . 
(Kini aku melihat, mendengar dan mendapat pegangan, Semoga mengerti makna hakikat Tathagata.)

Na  Mo  Di  Zang  Wang  Pu  Sa  Mo  He  Sa
(3x)
Na  Mo  Ti  Can  Wan  Bu  Sa  Mo  He  Sa
(Berlindunglah pada Ksitigarbha Bodhisattva Mahasattva)

 

Di  Zang  Pu  Sa  Ben  Yuan  Jing

Ti  Can  Bu  Sa  Pen  Yuen  Cin
(Ksitigarbha Bodhisattva Purva Pranidhana Sutra)

 

Dao  Li  Tian  Gong  Shen  Tong  Pin  Di  Yi

Tao   Li   Dien   Kon   Sen   Don   Bin   Ti   I
(Istana Trayastrimsa Bab 1)

Ru  Shi  Wo  Wen . Yi  Shi  Fo  Zai  Dao  Li  Tian  Wei  Mu  Shuo  Fa .
如 是 我 聞 . 一 時 佛 在 忉 利 天 為 母 說 法 .
Ru  Shi  Wo  Wen . I  Shi  Fo  Cai  Tao  Li  Dien  Wei  Mu  Suo  Fa .
(Demikianlah yang ku dengar. Suatu saat Buddha berada di Surga Trayastrimsa, mengkhotbahkan Dharma demi ibu Nya.)

Er  Shi  Shi  Fang  Wu  Liang  Shi  Jie . Bu  Ke  Shuo  Bu  Ke  Shuo  Yi  Qie  Zhu  Fo . 
爾 時 十 方 無 量 世 界 . 不 可 說 不 可 說 一 切 諸 佛 .
El  Shi  Shi  Fan  U  Lian  Shi  Cie . Pu  Ge  Suo  Pu  Ge  Suo  I  Jie  Cu  Fo .
(Pada waktu itu sepuluh penjuru dunia yang tak terhingga banyaknya. Para Buddha yang sulit diperkirakan berapa banyaknya)

Ji  Da  Pu  Sa  Mo  He  Sa . Jie  Lai  Ji  Hui . Zan  Tan
及 大 菩 薩 摩 訶 薩 . 皆 來 集 會 . 讚 歎
Ci  Ta  Bu  Sa  Mo  He  Sa . Cie  Lai  Ci  Hui . Can  Dan
(serta para Bodhisattva Mahasattva, semuanya datang berkumpul, dan memuji, mengagumi)

Shi  Jia  Mou  Ni  Fo . Nen  Yi  Wu  Zhuo  E  Shi . Xian  Bu  Ke  Shi  Yi
釋 迦 牟 尼 佛 . 能 於 五 濁 惡 世 . 現 不 可 思 議
Shi  Cia  Mo  Ni  Fo . Nen  I  U  Cuo  Ek  Shi . Sien  Pu  Ge  Shi  I
(Sakyamuni Buddha. Bisa di dalam dunia Panca Kekuruhan, menampilkan luar biasa)

Da  Zhi  Hui  Shen  Tong  Zhi  Li . Tiao  Fu  Gang  Qiang  Zhong  Sheng . Zhi  Ku  Le  Fa . 
大 智 慧 神 通 之 力 . 調 伏 剛 彊 眾 生 . 知 苦 樂 法 .
Ta  Zhi  Hui  Sen  Don  Zhi  Li . Diao  Fu  Kan  Jian  Con  Sen . Zhi  Gu  Le  Fa .
(maha kebijaksanaan dan kekuatan sakti, menundukkan umat yang berkeras hati, agar mengerti jalan kesengsaraan dan kebahagiaan.)

Ge  Qian  Shi  Zhe . Wen  Xun  Shi  Zun . Shi  Shi  Ru  Lai  Han  Xiao .
各 遣 侍 者 . 問 訊 世 尊 . 是 時 如 來 含 笑 .
Ke  Jien  Shi  Ce . Wen  Sin  Shi  Cuen . Shi  Shi  Ru  Lai  Han  Siao .
(Masing-masing mengirim utusan, memberi hotmat kepada Sang Buddha. Pada saat itu Sang Tatagatha tersenyum)

Fang  Bai  Qian  Wan  Yi  Da  Guang  Ming  Yun . Suo  Wei  Da  Yuan  Man  Guang  Mng  Yun .
放 百 千 億 大 光 明 雲 . 所 謂 大 圓 滿 光 明 雲 .
Fan  Pai  Jien  Wan  I  Ta  Kuan  Min  Yin . Suo  Wei  Ta  Yuen  Man  Kuan  Min  Yin .
(dari tubuh Nya memancarkan ratusan ribu juta milyard Awan Bercahaya. Yaitu Maha Sempurna Awan Bercahaya.)

Da  Ci  Bei  Guang  Ming  Yun . Da  Zhi  Hui  Guang  Ming  Yun . 
大 慈 悲 光 明 雲 . 大 智 慧 光 明 雲 .
Ta  Chi  Pei  Kuan  Min  Yin . Ta  Zhi  Hui  Kuan  Min  Yin .
(Maha Welas Asih Awan Bercahaya. Maha Kebijaksanaan Awan Bercahaya.)

Da  Po  Re  Guang  Ming  Yun . Da  San  Mei  Guang  Ming  Yun .
大 般 若 光 明 雲 . 大 三 昧 光 明 雲 .
Ta  Bo  Ye  Kuan  Min  Yin . Ta  San  Mei  Kuan  Min  Yin .
(Maha Prajna Awan Bercahaya. Maha Samadhi Awan Bercahaya.)

Da  Ji  Xiang  Guang  Ming  Yun . Da  Fu  De  Guang  Ming  Yun . 
大 吉 祥 光 明 雲 . 大 福 德 光 明 雲 .
Ta  Ci  Sian  Kuan  Min  Yin . Ta  Fu  Te  Kuan  Min  Yin .
(Maha Mujur Awan Bercahaya. Maha Keberuntungan Awan Bercahaya.)

Da  Gong  De  Guang  Ming  Yun . Da  Gui  Yi  Guang  Ming  Yun . 
大 工 德 光 明 雲 . 大 歸 依 光 明 雲
Ta  Kon  Te  Kuan  Min  Yin . Ta  Kui  I  Kuan  Min  Yin .
(Maha Pahala Awan Bercahaya. Maha Sarana Awan Bercahaya.)

Da  Zan  Tan  Guang  Ming  Yun . Fang  Ru  Shi  Deng  Bu  Ke  Shuo  Guang  Ming  Yun  Yi . 
大 讚 歎 光 明 雲 . 放 如 是 等 不 可 說 光 明 雲 已 .
Ta  Can  Dan  Kuan  Min  Yin . Fan  Ru  Shi  Ten  Pu  Ge  Suo  Kuan  Min  Yin  I .
(Maha Memuji Mengagumi Awan Bercahaya. Setelah berhenti memancarkan Awan Bercahaya yang tak terhingga banyaknya,)

You  Chu  Zhong  Zhong  Wei  Miao  Zhi  Yin . Suo  Wei  Tan  Bo  Luo  Mi  Yin . 
又 出 種 種 微 妙 之 音 . 所 謂 檀 波 羅 蜜 音 .
Yu  Ju  Con  Con  Wei  Miao  Zhi  In . Suo  Wei  Dan  Bo  Lo  Mi  In .
(Kemudian mengeluarkan berbagai macam suara yang merdu. Yaitu Suara Dana Paramita.)

Shi  Bo  Luo  Mi  Yin . Chan  Ti  Bo  Luo  Mi  Yin . Pi  Li  Ye  Bo  Luo  Mi  Yin .
尸 波 羅 蜜 音 . 羼 提 波 羅 蜜 音 . 毗 離 耶 波 羅 蜜 音 .
Shi  Po  Lo  Mi  In . Jan  Di  Po  Lo  Mi  In . Bi  Li  Ye  Po  Lo  Mi  In .
(Suara Sila Paramita. Suara Ksanti Paramita. Suara Virya Paramita.)

Chan  Bo  Luo  Mi  Yin . Po  Re  Bo  Luo  Mi  Yin . Ci  Bei  Yin . Xi  She  Yin . 
禪 波 羅 蜜 音 . 般 若 波 羅 蜜 音 . 慈 悲 音 . 喜 捨 音 .
Jan  Po  Lo  Mi  In . Bo  Ye  Po  Lo  Mi  In . Chi  Pei  In . Si  Se  In .
(Suara Dyana Paramita. Suara Prajna Paramita. Suara Welas Asih. Suara Karuna.)

Jie  Tuo  Yin . Wu  Lou  Yin . Zhi  Hui  Yin . Da  Zhi  Hui  Yin . Shi  Zi  Hou  Yin .
解 脫 音 . 無 漏 音 . 智 慧 音 . 大 智 慧 音 . 師 子 吼 音 .
Cie  Duo  In . U  Lou  In . Zhi  Hui  In . Ta  Zhi  Hui  In . Shi  Zhi  Hou  In .
(Suara Kebebasan. Suara Tanpa Bocor. Suara Kebijaksanaan. Suara Maha Kebijaksanaan. Suara Garjita.)

Da  Shi  Zi  Hou  Yin . Yun  Lei  Yin . Da  Yun  Lei  Yin . Chu  Ru  Shi  Deng
大 師 子 吼 音 . 雲 雷 音 . 大 雲 雷 音 . 出 如 是 等
Ta  Shi  Zhi  Hou  In . Yin  Lei  In . Ta  Yin  Lei  In . Ju  Ru  Shi  Ten
(Suara Maha Garjita. Suara Awan Guntur. Suara Maha Awan Guntur. Demikian setelah)

Bu  Ke  Shuo  Bu  Ke  Shuo  Yin  Yi . Suo  Po  Shi  Jie . Ji  Ta  Fang  Guo  Tu .
不 可 說 不 可 說 音 已 . 娑 婆 世 界 . 及 他 方 國 土 .
Pu  Ge  Suo  Pu  Ge  Suo  In  I . Sa  Bo  Shi  Cie . Ci  Da  Fan  Kuo  Du .
(berehenti mengeluarkan suara yang tak terhingga banyaknya. Dunia swaha, dan dunia yang lain,)

You  Wu  Liang  Yi  Tian  Long  Gui  Shen . Yi  Ji  Dao  Dao  Li  Tian  Gong .
有 無 量 億 天 龍 鬼 神 . 亦 集 到 天 宮 .
Yu  U  Lian  I  Dien  Lon  Kui  Sen . I  Ci  Tao  Tao  Li  Dien  Kon .
(terdapat Dewa, Naga, Hantu dan Makhluk Suci, yang tak terhingga banyaknya, datang berkumpul di istana Surga Trayastrimsa.)

Suo  Wei  Si  Tian  Wang  Tian . Dao  Li  Tian . Xu  Yan  Mo  Tian . Dou  Shuai  Tuo  Tian . 
所 謂 四 天 王 天 . 忉 利 天 . 須 焰 摩 天 . 兜 率 陀 天 .
Suo  Wei  Shi  Dien  Wan  Dien . Tao  Li  Dien . Si  Yen  Mo  Dien . Tou  Suai  Duo  Dien .
(Yaitu Surga Catur Dewaraja. Surga Trayastrimsa. Surga Yama. Surga Tusita.)

Hua  Le  Tian . Ta  Hua  Zi  Zai  Tian . Fan  Zhong  Tian . Fan  Fu  Tian .
化 樂 天 . 他 化 自 在 天 . 梵 眾 天 . 梵 輔 天 .
Hua  Le  Dien . Da  Hua  Zhi  Cai  Dien . Fan  Con  Dien . Fan  Fu  Dien .
(Surga Nirmanarati. Surga Paranirmita Vasavartin. Surga Brahma Kajika. Surga Brahmapuronita.)

Da  Fan  Tian . Shao  Guang  Tian . Wu  Liang  Guang  Tian . Guang  Yin  Tian .
大 梵 天 . 少 光 天 . 無 量 光 天 . 光 音 天 .
Ta  Fan  Dien . Sao  Kuan  Dien . U  Lian  Kuan  Dien . Kuan  In  Dien .
(Surga Mahabrahma. Surga Parittabha. Surga Apramanabha. Surga Abhasvara.)

Shao  Jing  Tian . Wu  Liang  Jing  Tian . Bian  Jing  Tian . Fu  Sheng  Tian . Fu  Ai  Tian .
少 淨 天 . 無 量 淨 天 . 編 淨 天 . 福 生 天 . 福 愛 天 .
Sao  Cin  Dien . U  Lian  Cin  Dien . Pien  Cin  Dien . Fu  Sen  Dien . Fu  Ai  Dien .
(Surga Parittasubha. Surga Apramanasubha. Surga Subhakrtsna. Surga Punyapravasa. Surga Anabhraka.)

Guang  Guo  Tian . Wu  Xiang  Tian . Wu  Fan  Tian . Wu  Re  Tian . Shan  Jian  Tian . 
廣 果 天 . 無 想 天 . 無 煩 天 . 無 熱 天 . 善 見 天 .  
Kuan  Kuo  Dien . U  Sian  Dien . U  Fan  Dien . U  Re  Dien . San  Cien  Dien .
(Surga Brhatphala. Surga Asanjnisttva. Surga Avrha. Surga Atapa. Surga Sudrsa.)

Shan  Xian  Tian . Se  Jiu  Jing  Tian . Mo  Xi  Shou  Luo  Tian . Nai  Zhi
善 現 天 . 色 究 竟 天 . 摩 醯 首 羅 天 . 乃 至
San  Sien  Dien . Se  Ciu  Cin  Dien . Mo  Si  Sou  Lo  Dien . Nai  Zhi
(Surga Sudarsana. Surga Akanistha. Surga Mahamahesvara, hingga)

Fei  Xiang  Fei  Fei  Xiang  Chu  Tian . Yi  Qie  Tian  Zhong . Long  Zhong .
非 想 非 非 想 處 天 . 一 切 天 眾 . 龍 眾 .
Fei  Sian  Fei  Fei  Sian  Ju  Dien.  I  Jie  Dien  Con . Lon  Con .
(Surga Naivasamjnanasamjnayatana. Segala macam Dewa, Naga.)

Gui  Shen  Deng  Zhong . Xi  Lai  Ji  Hui . Fu  You  Ta  Fang  Guo  Tu . 
鬼 神 等 眾 . 悉 來 集 會 . 復 有 他 方 國 土 .
Kui  Sen  Ten  Con . Si  Lai  Ci  Hui . Fu  Yu  Da  Fan  Kuo  Du .
(Hantu dan Makhluk suci. Semua datang berkumpul. Ada lagi dari dunia luar.)

JI  Suo  Po  Shi  Jie . Hai  Shen . Jiang  Shen . He  Shen . Shu  Shen . Shan  Shen . 
及 娑 婆 世 界 . 海 神 . 江 神 . 河 神 . 樹 神 . 山 神 .
Ci  Sa  Bo  Shi  Cie . Hai  Sen . Cian  Sen . He  Sen . Su  Sen . San  Sen .
(dan Dunia Swaha. Dewa Laut. Dewa Sungai. Dewa Kali. Dewa Pohon. Dewa Gunung.)

Di  Shen . Chuan  Ze  Shen . Miao  Jia  Shen . Zhou  Shen . Ye  Shen . Kong  Shen .
地 神 . 川 澤 神 . 苗 稼 神 . 晝 神 . 夜 神 . 空 神 .
Ti  Sen . Juan  Ce  Sen . Miao  Cia  Sen . Cou  Sen . Ye  Sen . Gon  Sen .
(Dewa Bumi. Dewa Danau. Dewa Pertanian. Dewa Siang. Dewa Malam. Dewa Angkasa.)

Tian  Shen . Yin  Shi  Shen . Cao  Mu  Shen . Ru  Shi  Den  Shen . Jie  Lai  Ji  Hui .
天 神 . 飲 食 神 . 草 木 神 . 如 是 等 神 . 皆 來 集 會 .
Dien  Sen . In  Shi  Sen . Jao  Mu  Sen . Ru  Shi  Ten  Sen . Cie  Lai  Ci  Hui .
(Dewa Langit. Dewa Minuman dan Makanan. Dewa Tumbuh-tumbuhan. Dan lain-lain Dewa. Semuanya datang berkumpul.)

Fu  You  Ta  Fang  Guo  Tu  Ji  Suo  Po  Shi  Jie . Zhu  Da  Gui  Wang . 
復 有 他 方 國 土 及 娑 婆 世 界 . 諸 大 鬼 王 .
Fu  Yu  Da  Fan  Kuo  Du  Ci  Sa  Bo  Shi  Cie . Cu  Ta  Kui  Wan .
(Ada lagi dari dunia lain dan dunia swaha. Para Raja Setan.)

Suo  Wei  E  Mu  Gui  Wang . Dan  Xue  Gui  Wang . Dan  Jing  Qi  Gui  Wang .
所 謂 惡 目 鬼 王 . 噉 血 鬼 王 . 噉 精 氣 鬼 王 .
Suo  Wei  Ek  Mu  Kui  Wan . Tan  Sue  Kui  Wan . Tan  Cin  Ji  Kui  Wan .
(yaitu Raja Setan Bermata Kejam. Raja Setan Penghisap darah. Raja Setan Penghisap Sari Mani.)

Dan  Tai  Luan  Gui  Wang . Xing  Bing  Gui  Wang . She  Du  Gui  Wang .
噉 胎 卵 鬼 王 . 行 病 鬼 王 . 攝 毒 鬼 王 .
Tan  Dai  Luan  Kui  Wan . Sin  Pin  Kui  Wan . Se  Tu  Kui  Wan .
(Raja Setan Pemakan Janin dan Telor. Raja Setan Penyebar Penyakit. Raja Setan Penghisap Racun.)

Ci  Xin  Gui  Wang . Fu  Li  Gui  Wang . Da  Ai  Jing  Gui  Wang .
慈 心 鬼 王 . 福 利 鬼 王 . 大 愛 敬 鬼 王 .
Chi  Sin  Kui  Wan . Fu  Li  Kui  Wan . Ta  Ai  Cin  Kui  Wan .
(Raja Setan Pengasih. Raja Setan Pemberi Sejahtera. Raja Setan Berbudi Luhur.)

Ru  Shi  Deng  Gui  Wang . Jie  Lai  Ji  Hui . Er  Shi  Shi  Jia  Mou  Ni  Fo . 
如 是 等 鬼 王 . 皆 來 集 會 . 爾 時 釋 迦 牟 尼 佛 .
Ru  Shi  Ten  Kui  Wan . Cie  Lai  Ci  Hui . El  Shi  Shi  Cia  Mo  Ni  Fo .
(Dan lain-lain raja setan. Semuanya datang berkumpul. Pada saat itu Sakyamuni Buddha.)

Gao  Wen  Shu  Shi  Li  Fa  Wang  Zi  Bu  Sa  Mo  He  Sa .
告 文 殊 師 利 法 王 子 菩 薩 摩 訶 薩 .
Kao  Wen  Su  Shi  Li  Fa  Wan  Zhi  Bu  Sa  Mo  He  Sa .
(memberitahukan kepada Pangeran Dharma Manjusri Bodhisattva Mahasattva.)

Ru  Guan  Shi  Yi  Qie  Zhu  Fo  Pu  Sa  Ji  Tian  Long  Gui  Shen .
汝 觀 是 一 切 諸 佛 菩 薩 及 天 龍 鬼 神 .
Ru  Kuan  Shi  I  Jie  Cu  Fo  Bu  Sa  Ci  Dien  Lon  Kui  Sen .
(Anda melihat semua Buddha Bodhisattva serta Dewa, Naga, Setan dan Makhluk Suci,)

Ci  Shi  Jie  Ta  Shi  Jie . Ci  Guo  Tu  Ta  Guo  Tu . Ru  Shi  Jin  Lai  Ji  Hui  
此 世 界 他 世 界 . 此 國 土 他 國 土 . 如 是 今 來 集 會
Chi  Shi  Cie  Da  Shi  Cie . Chi  Kuo  Du  Da  Kuo  Du . Ru  Shi  Cin  Lai  Ci  Hui
(dunia ini dan dunia lain, negara ini dan negara lain, kini semuanya datang berkumpul)

Dao  Dao  Li  Tian  Zhe . Ru  Zhi  Shu  Bu . Wen  Shu  Shi  Li  Bai  Fo  Yan . 
到 忉 利 天 者 . 汝 知 數 不 . 文 殊 師 利 白 佛 言 .
Tao  Tao  Li  Dien  Ce . Ru  Zhi  Su  Pu . Wen  Su  Shi  Li  Pai  Fo  Yen .
(di Surga Trayastrimsa. Apakah Anda mengetahui jumlahnya. Manjusri menjawab.)

Shi  Zun . Ruo  Yi  Wo  Shen  Li . Qian  Jie  Ce  Du . Bu  Neng  De  Zhi .
世 尊 . 若 以 我 神 力 . 千 劫 測 度 . 不 能 得 知 .
Shi  Cuen . Ruo  I  Wo  Sen  Li . Jien  Cie  Je  Tu . Pu  Nen  Te  Zhi .
(Yang Mulia, kalau dengan kekuatan saya, sekalipun beribu kalpa menghitungnya, juga tidak bisa mengetahui berapa jumlahnya.)

Fo  Gao  Wen  Shu  Shi  Li . Wu  Yi  Fo  Yan  Guan  Gu . You  Bu  Jin  Shu . 
佛 告 文 殊 師 利 . 吾 以 佛 眼 觀 故 . 猶 不 盡 數 .
Fo  Kao  Wen  Su  Shi  Li . U  I  Fo  Yen  Kuan  Ku . Yu  Pu  Cin  Su .
(Buddha memberitahukan kepada Manjusri, Saya melihat dengan mata Buddha, juga tidak bisa menghitung seluruhnya.)

Ci  Jie  Shi  Di  Zang  Pu  Sa  Jiu  Yuan  Jie  Lai . Yi  Du . Dang  Du . 
此 皆 是 地 藏 菩 薩 久 遠 劫 來 . 已 度 . 當 度 .
Chi  Cie  Shi  Ti  Can  Bu  Sa  Ciu  Yen  Cie  Lai . I  Tu . Tan  Tu .  
(Ini semua adalah berkat Ksitigarbha Bodhisattva yang berkalpa-kalpa lamanya, baik yang telah diselamatkan, yang akan diselamatkan,)

Wei  Du . Yi  Cheng  Jiu . Dang  Cheng  Jiu . Wei  Cheng  Jiu . Wen  Shu  Shi  Li
未 度 . 已 成 就 . 當 成 就 . 未 成 就 . 文 殊 師 利
Wei  Tu . I  Jen  Ciu . Tan  Jen  Ciu . Wei  Jen  Ciu . Wen  Su  Shi  Li
(yang belum diselamatkan, yang sudah berhasil, yang akan berhasil, yang belum berhasil. Manjusri)

Bai  Fo  Yan . Shi  Zun . Wo  Yi  Guo  Qu  Jiu  Xiu  Shan  Gen . Zheng  Wu  Ai  Zhi . 
白 佛 言 . 世 尊 . 我 已 過 去 久 修 善 根 . 證 無 礙 智 .
Pai  Fo  Yen . Shi  Cuen . Wo  I  Kuo  Ji  Ciu  Siu  San  Ken . Cen  U  Ai  Zhi .
(menjawab Sang Buddha, Yang Mulia, sejak dahulu saya berlatih perbuatan yang baik, telah memperoleh Kebijaksanaan Tanpa Rintangan,)

Wen  Fo  Suo  Yan . JI  Tang  Xin  Shou . Xiao  Guo  Sheng  Wen  Tian  Long  Ba  Bu . 
聞 佛 所 言 . 即 當 信 受 . 小 果 聲 聞 天 龍 八 部 .
Wen  Fo  Suo  Yen . Ci  Tan  Sin  Sou . Siao  Kuo  Sen  Wen  Dien  Lon  Pa  Pu .
(mendengar kata-kata Buddha, akan percaya sepenuhnya. Tetapi para Sravaka yang berpahala kecil dan Delapan Kelompok Dewa Naga,)

Ji  Wei  Lai  Shi  Zhu  Zhong  Sheng  Deng . Sui  Wen  Ru  Lai  Cheng  Shi  Zhi  Yu .
及 未 來 世 諸 眾 生 等 . 雖 聞 如 來 誠 實 之 語 .
Ci  Wei  Lai  Shi  Cu  Con  Sen  Ten . Sui  Wen  Ru  Lai  Jen  Shi  Zhi  I .
(serta para umat di masa yang akan datang, walaupun mendengar kata-kata Tatagatha yang jujur,)

Bi  Huai  Yi  Huo . She  Shi  Ding  Shou . Wei  Mian  Xing  Bang . Wei  Yuan  Shi  Zun . 
必 懷 疑 惑 . 設 使 頂 受 . 未 免 興 謗 . 唯 願 世 尊 .
Pi  Huai  I  Huo . Se  Shi  Tin  Sou . Wei  Mien  Sin  Pan . Wei  Yen  Shi  Cuen .
(pasti merasa sangsi. Jika dipaksakan untuk menerimanya, mereka akan memfitnah. Kami mohon kepada Yang Mulia.)

Guang  Shuo  Di  Zang  Pu  Sa  Mo  He  Sa . Yin  Di  Zuo  He  Xing . Li  He  Yuan . 
說 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 . 因 地 作 何 行 . 立 何 願 .
Kuan  Suo  Ti  Can  Bu  Sa  Mo  He  Sa . In  Ti  Cuo  He  Sin . Li  He  Yuen .
(untuk menguraikan Ksitigarbha Bodhisattva Mahasattva, melakukan yang bagaimana, bertekat yang mana,)

Er  Neng  Cheng  Jiu  Bu  Si  Yi  Shi . Fo  Gao  Wen  Shu  Shi  Li .
而 能 成 就 不 思 議 事 . 佛 告 文 殊 師 利 .
El  Nen  Jen  Ciu  Pu  Shi  I  Shi . Fo  Kao  Wen  Su  Shi  Li .
(sehingga bisa mencapai keberhasilan yang tak terbayangkan. Buddha memberitahukan kepada Manjusri,)

Pi  Ru  San  Qian  Da  Qian  Shi  Jie . Suo  You  Cao  Mu  Cong  Lin . Dao  Ma  Zhu  Wei .
譬 如 三 千 大 千 世 界 . 所 有 草 木 叢 林 . 稻 麻 竹 葦 .
Bi  Ru  San  Jien  Ta  Jien  Shi  Cie . Suo  Yu  Jao  Mu  Jon  Lin . Tao  Ma  Cu  Wei .
(umpamanya tiga ribu maharibu alam dunia, semua tumbuh-tumbuhan, hutan rimba, padi, rami, bambu,)

Shan  Shi  Wei  Chen . Yi  Wu  Yi  Shu . Zuo  Yi  Heng  He . Yi  Heng  He  Sha . 
山 石 微 塵 . 一 物 一 數 . 作 一 河 . 一 河 沙 .
San  Shi  Wei  Jen . I  U  I  Su . Cuo  I  Hen  He . I  Hen  He  Sa .
(gunung, batu, debu halus, masing-masing adalah satu Sungai Gangga. Pasir2 dari masing-masing Sungai Gangga itu,)

Yi  Sha  Yi  Jie . Yi  Jie  Zhi  Nei . Yi  Chen  Yi  Jie . Yi  Jie  Zhi  Nei . 
一 沙 一 界 . 一 界 之 . 一 塵 一 劫 . 一 劫 之 內 .  
I  Sa  I  Cie . I  Cie  Zhi  Nei . I  Jen  I  Cie . I  Cie  Zhi  Nei .
(satu pasir adalah satu dunia, di dalam satu dunia, satu debu adalah satu kalpa, di dalam satu kalpa,)

Suo  Ji  Chen  Shu . Jing  Chong  Wei  Jie . Di  Zang  Pu  Sa  Zheng  Shi  Di  Guo  Wei  Yi  Lai . 
所 積 塵 數 . 盡 充 為 劫 . 地 藏 菩 薩 證 十 地 果 位 已 來 .
Suo  Ci  Jen  Su . Cin  Jon  Wei  Cie . Ti  Can  Bu  Sa  Cen  Shi  Ti  Kuo  Wei  I  Lai .
(jumlah debu yang terkumpul, semuanya merupakan kalpa. Ksitigarbha Bodhisattva sejak mencapai Bumi Kesepuluh hingga kini,)

Qian  Bei  Duo  Yu  Shang  Yu . He  Kuang  Di  Zang  Pu  Sa  Zai  Sheng  Wen
千 倍 多 於 上 . 何 況 地 藏 菩 薩 在 聲 聞
Jien  Pei  Tuo  I  San  Yi . He  Guan  Ti  Can  Bu  Sa  Cai  Sen  Wen
(ribuan kali lipat lebih banyak dari pada perumpamaan tadi. Apalagi Ksitigarbha Bodhisattva berada di bumi Sravaka)

Bi  Zhi  Fo  Di . Wen  Shu  Shi  Li . Ci  Pu  Sa  Wei  Shen  Shi  Yuan  Bu  Ke  Si  Yi . 
辟 支 佛 地 . 文 殊 師 利 . 此 菩 薩 威 神 誓 願 不 可 思 議 .
Pi  Zhi  Fo  Ti . Wen  Su  Shi  Li . Chi  Bu  Sa  Wei  Sen  Shi  Yuen  Pu  Ge  Shi  I .
(dan Paccekabuddha. Manjusri, kewibawaan dan sumpah janji Bodhisattva ini luar biasa, tak dapat dibayangkan.)

Ruo  Wei  Lai  Shi . You  Shan  Nan  Zi  Shan  Nu  Ren . Wen  Shi  Pu  Sa  Ming  Zi . 
若 未 來 世 . 有 善 男 子 善 女 人 . 聞 是 菩 薩 名 字 .
Ruo  Wei  Lai  Shi . Yu  San  Nan  Zhi  San  Ni  Ren . Wen  Shi  Bu  Sa  Min  Zhi .
(Jika di masa yang akan datang, ada umat pria dan wanita, mendengar nama Bodhisattva ini,)

Huo  Zan  Tan . Huo  Zhan  Li . Huo  Chen  Ming . Huo  Gong  Yang . Nai  Zhi
或 讚 歎 . 或 瞻 禮 . 或 稱 名 . 或 供 養 . 乃 至
Huo  Can  Dan . Huo  Can  Li . Huo  Jen  Min . Huo  Kon  Yan . Nai  Zhi
(atau memuji mengagumi, atau memberi hormat, atau menyebut nama Nya, atau mengadakan puja bhakti, bahkan)

Cai  Hua  Ke  Lou  Su  Qi  Xing  Xiang . Shi  Ren  Dang  De  Bai  Fan  Sheng  Yu
彩 畫 刻 鏤 塑 漆 形 像 . 是 人 當 得 百 返 生 於
Jai  Hua  Ge  Lou  Su  Ji  Sin  Sian . Shi  Ren  Tan  Te  Pai  Fan  Sen  I
(menggambar, melukis, membuat rupang, maka orang tersebut akan mendapat kesempatan lahir di)

San  Shi  San  Tian . Yong  Bu  Duo  E  Dao . Wen  Shu  Shi  Li . Shi  Di  Zang  Pu  Sa
三 十 三 天 . 永 不 墮 惡 道 . 文 殊 師 利 . 是 地 藏 菩 薩
San  Shi  San  Dien . Yon  Pu  Duo  Ek  Tao . Wen  Su  Shi  LI . Shi  Ti  Can  Bu  Sa
(tingkat tiga puluh tiga surga. Selamanya tidak jatuh ke alam sengsara. Manjusri, Ksitigarbha Bodhisattva)

Mo  He  Sa  Yu  Guo  Qu  Jiu  Yuan  Bu  Ke  Shuo  Bu  Ke  Shuo  Jie  Qian .
摩 訶 薩 於 過 去 久 遠 不 可 說 不 可 說 劫 前 .
Mo  He  Sa  I  Kuo  Ji  Ciu  Yuen  Pu  Ge  Suo  Pu  Ge  Suo  Cie  Jien . 
(Mahasattva di waktu lampau yang sangat lama, pada kalpa yang tak terhingga lamanya,)

Shen  Wei  Da  Zhang  Zhe  Zi . Shi  Shi  You  Fo  Hao  Yue
身 為 大 長 者 子 . 時 世 有 佛 號 曰
Sen  Wei  Ta  Can  Ce  Zhi . Shi  Shi  Yu  Fo  Hao  Ye
(terlahir sebagai putra Maha Grhapati. Pada waktu itu ada Buddha bernama)

Shi  Zi  Fen  Xun  Ju  Zu  Wan  Xing  Ru  Lai . Shi  Zhang  Zhe  Zi . Jian  Fo  Xiang  Hao . 
師 子 奮 迅 具 足 万 行 如 來 . 時 長 者 子 . 見 佛 相 好 .
Shi  Zhi  Fen  Sin  Ci  Cu  Wan  Sin  Ru  Lai . Shi  Can  Ce  Zhi . Cien  Fo  Sian  Hao .
(Simhavikriditaparipurna Carya Tatagatha. Pada waktu itu Maha Grhapati, melihat wajah Buddha sangat baik,)

Qian  Fu  Zhuang  Yan . Yin  Wen  Bi  Fo  Zuo  He  Xing  Yuan . Er  De  Ci  Xiang .
千 福 莊 嚴 . 因 問 彼 佛 作 何 行 願 . 而 得 此 相 .
Jien  Fu  Cuan  Yen . In  Wen  Pi  Fo  Cuo  He  Sin  Yuen . El  Te  Chi  Sian .
(dan agung. Lalu bertanya kepada Buddha tersebut melakukan ikrar dan perbuatan apa, sehingga mendapatkan wajah yang demikian.)

Shi  Shi  Zi  Fen  Xun  Ju  Zu  Wan  Xing  Ru  Lai . Gao  Zhang  Zhe  Zi .
時 師 子 奮 迅 具 足 万 行 如 來 . 告 長 者 子 .
Shi  Shi  Zhi  Fen  Sin  Ci  Cu  Wan  Sin  Ru  Lai . Kao  Can  Ce  Zhi .
(Lalu Simhavikriditaparipurna Carya Tatagatha memberitahukan kepada Maha Grhapati,)

Yu  Zheng  Ci  Shen . Dang  Xu  Jiu  Yuan  Du  Tuo  Yi  Qie  Shou  Ku  Zhong  Sheng . 
欲 證 此 身 . 當 須 久 遠 度 脫 一 切 受 苦 眾 生 .
I  Cen  Chi  Sen . Tan  Si  Ciu  Yuen  Tu  Duo  I  Jie  Sou  Gu  Con  Sen .
(Ingin mendapatkan tubuh yang demikian, harus selalu menolong segala makhluk yang menderita.)

Wen  Shu  Shi  Li . Shi  Zhang  Zhe  Zi  Yin  Fa  Yuan  Yan .
文 殊 師 利 . 時 長 者 子 因 發 願 言 .
Wen  Su  Shi  Li . Shi  Can  Ce  Zhi  In  Fa  Yuen  Yen .
(Manjusri, pada saat itu putra Maha Grhapati lalu berikrar,)

Wo  Jin  Jin  Wei  Lai  Ji . Bu  Ke  Ji  Jie . Wei  Shi  Zui  Ku
我 今 盡 未 來 際 . 不 可 計 劫 . 為 是 罪 苦
Wo  Cin  Cin  Wei  Lai  Ci . Pu  Ge  Ci  Cie . Wei  Shi  Cui  Gu
(Saya, sejak kini hingga masa yang akan datang, kalpa yang tak terhingga lamanya, demi dosa sengsara)

Liu  Dao  Zhong  Sheng . Guang  She  Fang  Bian . Jin  Ling  Jie  Tuo . Er  Wo  Zi  Shen
六 道 眾 生 . 廣 設 方 便 . 盡 令 解 脫 . 而 我 自 身
Liu  Tao  Con  Sen . Kuan  Se  Fan  Pien . Cin  Lin  Cie  Duo . El  Wo  Zhi  Sen
(enam jalur makhluk hidup, menyediakan jalur yang mudah, agar semuanya terlepas dari kesengsaraan. Kemudian diri saya sendiri)

Fang  Cheng  Fo  Dao . Yi  Shi . Yu  Bi  Fo  Qian  Li  Si  Da  Yuan . 
方 成 佛 道 . 以 是 . 於 彼 佛 前 立 斯 大 願 .
Fan  Jen  Fo  Tao . I  Shi . I  Pi  Fo  Jien  Li  Si  Ta  Yuen .
(baru akan mencapai jalur ke Buddha-an. Demikianlah, di depan Buddha tersebut Beliau menyampaikan maha ikrar Nya.)

Yu  Jin  Bai  Qian  Wan  Yi  Na  You  Ta  Bu  Ke  Shuo  Jie  Shang  Wei  Pu  Sa .
于 今 百 千 萬 億 那 由 他 不 可 說 劫 尚 為 菩 薩 .
I  Cin  Pai  Jien  Wan  I  Na  Yu  Da  Pu  Ge  Suo  Cie  San  Wei  Bu  Sa .
(Hingga kini ratusan juta milyard kalpa yang tak terhingga lamanya Beliau masih tetap sebagai Bodhisattva.)

You  Yu  Guo  Qu  Bu  Ke  Shi  Yi  A  Seng  Qi  Jie  Shi  Shi  You  Fo .
又 於 過 去 不 可 思 議 阿 僧 祇 劫 . 時 世 有 佛 .
Yu  I  Kuo  Ji  Pu  Ge  Shi  I  A  Sen  Ji  Cie . Shi  Shi  Yu  Fo .
(Selain itu pada asamkheya kalpa yang tak terhingga di masa yang lalu, pada waktu itu ada Buddha,)

Hao  Yue  Jiao  Hua  Ding  Zi  Zai  Wan  Ru  Lai  Bi  Fo  Shou  Ming
號 曰 覺 華 定 自 在 王 如 來 . 彼 佛 壽 命
Hao  Ye  Ciao  Hua  Tin  Zhi  Cai  Wan  Ru  Lai . Pi  Fo  Sou  Min
(bernama Tatagatha Padmasamadhisvararaja. Masa kehidupan Buddha ini)

Si  Bai  Qian  Wan  Yi  A  Seng  Qi  Jie  Xiang  Fa  Zhi  Zhong .
四 百 千 萬 億 阿 僧 祇 劫 . 像 法 之 中 .
Shi  Pai Jien  Wan  I  A  Sen  Ji  Cie . Sian  Fa  Zhi  Con .
(empat ratus juta milyard asamkheya kalpa. Pada masa ajaran duplikat,)

You  Yi  Po  Luo  Men  Nu  Su  Fu  Shen  Hou  Zhong  Suo  Qin  Jing . 
有 一 婆 羅 門 女 . 宿 福 深 厚 . 眾 所 欽 敬 .
Yu  I  Bo  Lo  Men  Ni . Su  Fu  Sen  Hou . Con  Suo  Jin  Cin .
(ada seorang putri Brahmana. Banyak menanam pahala pada kehidupan sebelumnya. Dihormati semua orang.)

Xing  Zhu  Zuo  Wo  Zhu  Tian  Wei  Hu  Qi  Mu  Xin  Xie  Chang  Qing  San  Bao
行 住 坐 臥 . 諸 天 衛 護 . 其 母 信 邪 . 常 輕 三 寶 .
Sin  Cu  Cuo  Wo .  Cu  Dien  Wei  Fu . Ji  Mu  Sin  Sie . Jan  Jin  San  Pao .
(Sewaktu berjalan berdiri duduk dan berbaring, dilindungi oleh para Dewa. Ibunya mempunyai kepercayaan yang tidak benar, sering menghina Triratna.)

Shi  Shi  Sheng  Nu  Guang  She  Fang  Bian . Quan  You  Qi  Mu  Ling  Sheng  Zheng  Jian . 
是 時 聖 女 . 廣 設 方 便 . 勸 誘 其 母 . 令 生 正 見 .
Shi  Shi  Sen  Ni . Kuan  Se  Fan Pien.  Juen  Yu  Ji  Mu.  Lin  Sen  Cen  Zen  Cien .
(Wanita bijak itu, berdaya upaya, menasehati ibunya, supaya berpandangan yang benar.)

Er  Ci  Nu  Mu . Wei  Quan  Sheng  Xin . Bu  Jiu  Ming  Zhong .
而 此 女 母 . 未 全 生 信 . 不 久 命 終 .
El  Chi  Ni  Mu . Wei  Juen  Sen  Sin . Pu  Ciu  Min  Con .
(Tetapi ibunya tidak percaya sepenuhnya. Tidak lama kemudian meninggal dunia.)

Hun  Shen  Duo  Zai  Wu  Jian  Di  Yu . Shi  Po  Luo  Men  Nu . Zhi  Mu  Zai  Shi . 
魂 神 墮 在 無 間 地 獄 . 時 婆 羅 門 女 . 知 母 在 世 .
Huen  Sen  Tuo  Cai  U  Cien  Ti  I . Shi  Bo  Lo  Men  Ni . Zhi  Mu  Cai  Shi .
(Arwahnya jatuh di neraka Avici. Putri Brahmana ini, mengetahui ibunya sewaktu masih hidup,)

Bu  Xin  Yin  Guo . Ji  Dang  Sui  Ye . Bi  Sheng  E  Qu . Sui  Mai  Jia  Zhai .
不 信 因 果 . 計 當 隨 業 . 必 生 惡 趣 . 遂 賣 家 宅 .
Pu  Sin  In  Kuo . Ci  Tan  Sui  Ye . Pi  Sen  Ek  Ji . Sui  Mai  Cia  Cai .
(tidak percaya hukum karma. Sesuai dengan karmanya, pasti terlahir di alam sengsara. Dengan segera dia menjual rumahnya.)

Guang  Qiu  Xiang  Hua . Ji  Zhu  Gong  Ju . Yu  Xian  Fo  Ta  Shi . 
廣 求 香 華 . 及 諸 供 具 . 於 先 佛 塔 寺
.
Kuan  Jiu  Sian  Hua . Ci  Cu  Kon  Ci . I  Sien  Fo  Da  Shi .
(membeli dupa dan bunga, serta pujana lainnya. Lalu di Vihara Buddha tersebut,)

 
     
     
     
  << Kembali  
 
Sutra & Mantra
  Copyright © 2007 Vihara. All rights Reserved